Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvaa, kuinka käytämme ja käsittelemme kyselyyn vastanneista henkilöistä kerättyjä tietoja.

Rekisterin nimi

Webropol-kysely, Johtajuusbarometri

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Suomen Nuorkauppakamarit ry
Postiosoite: PL 49, 33101 Tampere

Toiminnanjohtaja
Sini Havukainen +358 40 960 6650
sini.havukainen@jci.fi

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Webropol-kyselytyökalua käytetään apuna kyselyiden laatimiseen. Tietojen käsittely on tarpeen tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia varten ja se on oikeasuhtaista, sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden (tietosuojalaki 4.1 § 3-kohta).

Rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät henkilötietoryhmät

Rekisteröidyt ovat rekisterinpitäjän kyselyihin vastaajat. Rekisteröidyt ovat Suomen Nuorkauppakamarin jäseniä sekä koejäseniä. Rekisteri ei sisällä suoria henkilötietoja henkilön nimeä ja sähköpostiosoitetta lukuunottamatta.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Webropol Oy käsittelee henkilötietoja palvelun tuottajana. Työterveyslaitos/TYÖ-2030 ohjelman professorit analysoivat kyselyn vastaukset.

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Suomen Nuorkauppakamarit ry, Työterveyslaitos/TYÖ2030-ohjelma tai Webropol ei missään tilanteessa siirrä tai käsittele henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Kyselyistä arkistoidaan kyselykooste projektin päätyttyä ja tiedot poistetaan kyselyjärjestelmästä. Tietoja säilytetään ja käsitellään vain niin kauan, kun niille on tarvetta tässä selosteessa kuvatun tarkoituksen täyttämiseksi.

Mistä henkilötiedot on saatu

Henkilötiedot (sähköpostiosoitelista) saadaan M-filesistä. Tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta. Nämä tiedot annetaan vain niille Suomen Nuorkauppakamarin ja Työterveyslaitoksen (TYÖ2030-ohjelman) henkilöille, joilla on tarve päästä näihin tietoihin käsiksi työnsä tai luottamusasemansa vuoksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröity voi pyytää jäljennöksen itseään koskevista tiedoista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Tietoja pyydettäessä rekisteröidyllä on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytensä ja siten oikeutensa tietojen tarkastamiseen.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Jos rekisteröity havaitsee, että hänen tiedoissaan on epätarkkuuksia tai virheitä, hän voi pyytää tietojensa oikaisemista. Rekisteröidyn tulee yksilöidä pyynnössään, mikä tieto on hänen käsityksensä mukaan virheellinen, millä perusteella, ja miten tietoa tulisi muuttaa. Rekisteröity voi myös pyytää henkilötietojensa täydentämistä, jos ne ovat puutteelliset.

Oikeus tietojen rajoittamiseen
Jos rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa käsittelyn lainmukaisuuden, henkilötietojensa paikkansapitävyyden taikka vastustanut tietojensa käsittelyä, hänellä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, kunnes niiden paikkansapitävyys ja käsittelyn lainmukaisuus on varmistettu.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröity voi vastustaa tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Tällöin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä hänen henkilötietojaan, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edun ja oikeudet, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeuksista poikkeaminen
Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jos rekisteröity haluaa valittaa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi ottaa ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietojensa käsittelystä myös valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivut ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.