Suomen Nuorkauppakamarien toiminta

Suomen Nuorkauppakamarit tarjoaa jäsenilleen konkreettisia kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, jotka vauhdittavat jäsenten menestystä työelämässä ja joiden avulla luodaan positiivista muutosta yhteisöihin. Tulevaisuuden arvojen ennakoiminen, tekijöiden ja osaamisen törmäyttäminen, rohkeat yhteydenavaukset, siltojen rakentaminen yhteiskunnan eri toimijoiden välillä ja relevantit, vaikuttavat projektit – näillä eväillä luomme positiivista muutosta lähiyhteisöömme.

Kokeilukulttuuri

Suomen Nuorkauppakamarit kannustavat ja rohkaisevat jäseniään uusien ratkaisujen luomiseen sekä kokeilmaan uudenlaisia toimintatapoja. Kokeiluja tehdään osana jäsenten oppimista ja osallistamista käytännön tekemisen kautta. Kokeilukulttuuri näkyy avoimena keskusteluna, rakenteiden ja käytäntöjen haastamisella sekä uuden ajattelun kehittämisenä tekemisen, onnistumisen ja epäonnistumisen kautta. Kokeilukulttuurin luomisen myötä jäseniä rohkaistaan jakamaan hyviä käytänteitä, ideoita ja asioita yhteisöilleen.

Kansainvälinen vaikuttaminen

Suomen Nuorkauppakamarit on jäsenmäärältään Euroopan suurimpia kansallisia organisaatioita. Toimintamme on arvostettua ja tunnettua kansainvälisesti. Osaamista, hyviä käytäntöjä ja projekti-ideoita jaetaan suoraan paikallisille nuorkauppakamareille, kansallisille organisaatioille sekä JCI:lle jäsentemme aloitteesta. Jäsenistön aktiivisuus näkyy kokous-, koulutus- ja tapahtumaosallistumisena. Suomalaiset kouluttajat ovat tuttu näky kansainvälisissä tapahtumissa ja koulutuksissa. Aktiivinen toiminta kansainvälisessä JC-ympäristössä luo edellytyksiä jäsenten kansainväliselle uralla.

Työelämätaitojen kehittäminen

Suomen Nuorkauppakamarit on yritysten tuntema ja tunnustama työelämän ja johtajuuden kasvualusta, jossa oppiminen tapahtuu tekemällä oppien. Muutosvalmiutta tukeva toimintamalli ja verkostomainen toiminta tarjoavat käytännön kokemusta muuttuvan työelämän tarpeisiin. Nuorkauppakamari nähdään vahvana ja potentiaalisena kumppanina osaamisen kehittämisessä niin johtamis- kuin työelämätietojen ja –taitojen osalta. Nuorkauppakamarilaiset tuovat lisäarvoa yrityksiin rohkeudellaan, monipuolisella osaamisellaan ja verkostoillaan.

Yhteisöllisyyden vahvistaminen

Suomen Nuorkauppakamarit tarjoaa jäsenilleen ainutlaatuisen, kansainvälisen ja monialaisen verkoston, josta syntyy yhteisö. Yhteisö muodostuu aktiivisista jäsenistä, jotka haluavat kehittää itseään ja vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan. Yhteisöllisyyden vahvistaminen tapahtuu jäsenten keskinäisen luottamuksen, avoimen kommunikaation, rakentavan vuorovaikutuksen ja osallistumisen avulla. Yhteisöllisyyden myötä aktiiviset jäsenet oppivat yhdessä ja kasvattavat henkilökohtaista, sosiaalista pääomaa, joka on yksi isoimmista menestystekijöistä työelämässä.

Jäsenarvon kasvattaminen

Suomen Nuorkauppakamarit tarjoavat jäsenilleen konkreettisia kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Jäsenten avulla luodaan parempaa johtajuutta ja työelämää sekä luodaan positiivisesta muutosta yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Nuorkauppakamarilaisten työmarkkina-arvo on korkea ja jäsenarvo näkyy positiivisena urakehityksenä. Toimintaan kuuluminen näkyy ”viivan alla” henkilökohtaisten johtamis- ja työelämätietojen ja –taitojen kasvuna sekä menestymisenä.