Suomen Nuorkauppakamareiden Strategia 2021-2024

#huomisenjohtajuus

Strategian valmistelutyö

Nykypäivänä strategialla viitataan suunnitelmaan ja keinoihin saavuttaa pitkän aikavälin päämäärä.

Suomen Nuorkauppakamareiden nykyisen 2021-2024 strategian valmistelutyö aloitettiin jo 2019. Kahden vuoden ajan jäsenkamareita ja jäsenistöä osallistettiin mukaan vaihe kerrallaan. Lähtökohtana strategiaprosessissa oli mm. vallitsevat megatrendit, nykytilanteen arviointi ja tulevaisuuden hahmottaminen jäsenistön avulla.

Kaksivuotisen strategian päivityksen aikana, jäsenistön kanssa käytiin tiivistä keskustelua niin erilaisten kyselyiden, keskusteluiden kuin työpajojenkin muodossa. Lopputuloksena strategian pääpiirteet, mittarit ja suuntaviivat saatiin valmiiksi 2020 vuoden lopussa.

Suomen Nuorkauppakamareiden strategiapäivityksen taustalla on ollut tahtotila kirkastaa suuntaa ja yhteistä viestiä sekä kamaritoiminnan sisällä, että myös ulkoisesti mm. sidosryhmien suuntaan. Tavoittelemme strategian avulla mm.

– päätöksenteon perustan vahvistamista ja johtamisen tukemista

– toiminnan laadun ja mielekkyyden parantamista

– yhteisen toimintamallin ja -ohjeistuksen muodostamista.

Strategia ja strategiakauden tavoitteet

Suomen Nuorkauppakamareiden Strategia 2021-2024

Strategiakauden tavoitteet on jaettu pienempiin osiin, joita tavoitellaan erillisten hankkeiden avulla. Strategiakauden hankkeet viedään läpi vuosittaisten suunnitelmien muodossa, joita seurataan sitä varten rakennetulla mittaristolla. Osa hankkeista viedään läpi samanaikaisesti mutta osa peräkkäin. Oleellista on seurata etenemistä jatkuvasti ja tehdä tarvittavaa hienosäätöä sen mukaisesti.

Alla on esiteltynä strategiakauden viisi strategista valintaa ja niiden tavoitteet:

Huomisen johtajuus

– Määritellään, mitä tarkoitamme johtajuudella

– Muokataan johtajuuspolkuja vastaamaan huomisen johtajuutta

– Mahdollistetaan johtajuuden erilaiset kehityspolut

– Tuodaan näkemyksiä johtajuudesta julkiseen keskusteluun

Vahva ja tunnettu brändi

– Laaditaan brändivisio

– Vahvistetaan brändiämme viestintästrategialla

– Tehdään aktiivista sidosryhmä- ja vaikuttajaviestintää

– Jalkautetaan ydinviesti jäsenistölle

Vaikuttavat projektit

– Toteutetaan kehityshankkeita ja projekteja, jotka vaikuttavat ympäröivään yhteisöön

– Projektit toteutetaan kestävän kehityksen periaatteet huomioiden

– Hyödynnetään uusien teknologioiden, johtamismallien ja työkalujen mahdollisuudet

– Vaikuttava tekeminen saavuttaa mediahuomion

Aktiiviset verkostot

– Verkostoidutaan vastuullisissa ja vaikuttavissa sidosryhmissä

– Johdetaan verkostoja suunnitelmallisesti

– Lisätään strategisia kumppanuuksia

Yksilön kehittyminen

– Konkretisoidaan kasvualustan tarjoamat mahdollisuudet jäsenistölle

– Tarjotaan mahdollisuus JCI-kehityspolun yhdistämiseen ura- ja työöelämäsuunnitelmiin

– Vahvistetaan sosiaalisia, viestinnällisiä ja verkostoitumistaitoja.

Strategiakauden 2021-2024 hankkeet

· Johtajuuden määritelmä ja johtajuuspolut -hankkeilla on tarkoitus varmistaa, että rakennamme nuorkauppakamarissa näkemystämme siitä, mitä on Huomisen johtajuus.

· Kasvualustan mahdollisuudet -hanke vahvistaa yksilön kehittymistä ja sen kautta konkretisoidaan nuorkauppakamarin tarjoamia mahdollisuuksia jäsenillemme.

· Huomisen projektityökalut -hanke tarkoittaa keskitettyä selvitystä ja /tai tutkimusta erilaisista johtamismalleista, työkaluista yms. mitä voidaan nuorkauppakamarissa hyödyntää.

· Verkostojen hallinta ja strategiset kumppanuudet -hankkeet kasvattavat ymmärrystämme, minkä sidosryhmien kanssa haluamme toimia ja miten kasvatamme strategisia kumppanuuksiamme.

· Viestintästrategia -hanke tukee koko strategiaamme ja sen avulla määritämme mm. brändivisiomme, miten teemme vaikuttajaviestintää ja miten jäsenistömme viestii toiminnastamme ulospäin yhtenäisesti.

Strategian seuranta

Strategian toteutumista seurataan kolmella tasolla. Ensinnäkin Suomen Nuorkauppakamarien avaintunnuslukujen valossa, jolloin pääsemme kiinni koko toiminnan kehittymisen mittaamiseen. Toiseksi strategiakauden erillisten mittareiden avulla, jotta näemme miten strategiakauden toimet vaikuttavat. Ja kolmanneksi strategiakauden hankkeiden toteutumista seuraamalla.

Tunnuslukujen ja mittareiden seuraaminen ovat tärkeässä asemassa toiminnan kehittämisen ja ohjaamisen näkökulmista, jotta pystymme reagoimaan tarvittaessa myös strategiakauden sisällä, muuttuvaan maailmaan.

Tervetuloa mukaan rakentamaan huomisen johtajuutta.